Close

Final/Provisional Merit List of Block Teachers

SUPAUL KISHANPUR SARAIGARH- BHAPTIYAHI PIPRA NIRMALI MARAUNA TRIVENIGANJ CHHATAPUR RAGHOPUR PRATAPGANJ BASANTPUR
English 6 to 8 Mathematics 6 to 8 English General (01 to 05) ENGLISH 06 to 08 GENERAL(01-05) ACCEPTED General 01 to 05 General 01 to 05 Genaral 01 to 05 Hindi 06 to 08 ENGLISH
Hindi 6 to 8 Urdu Hindi Urdu(01 to 05) HINDI 06 to 08 GENERAL(01-05) REJECTED Social Science 06 to 08 General 01 to 05 Final Hindi 06-08 Sanskrit 06 to 08 HINDI
Math Science 6 to 8 Hindi Sanskrit Hindi 06 to 08 SANSKRIT 06 to 08 URDU(01-05) ACCEPTED Science and Math 06 to 08 Urdu 01 to 05 Final Urdu 06-08 General 01 to 05 MATH AND SCIENCE
Sanskrit 6 to 8 Social science Urdu 1-5 Math & Science 06 to 08 SCIENCE and MATH 06 to 08 URDU(01-05) REJECTED English 06 to 08 Final Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Social Science 06-08 Science&Math (06-08) Final SANSKRIT
Social Science 6 to 8 All subjects (01 to 05) Urdu 06-08 Social Science 06 to 08 SST 06 to 08 HINDI ACCEPTED(06-08) Science and Math 06 to 08 Final General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Final Hindi (06-08) Final SOCIAL SCIENCE
Urdu 6 to 8 Hindi 06 to 08 Social Science General 01 to 05 URDU 06 to 08 HINDI REJECTED(06-08) Hindi 06 to 08 Final General 01 to 05 Urdu Sanskrit (06-08) Final URDU
General 01 to 05 General 01 to 05 General 01 to 05 Math and Science  06 to 08 Final GENERAL 01 to 05 ENGLISH ACCEPTED(06-08) 01 to 05 General Final Hindi 06 to 08 Final Urdu (06-08) Final English 06 to 08 Updated
Urdu 01 to 05 01 to 05 General Final Math & Science Hindi 06 to 08 Final URDU 01 to 05 ENGLISH REJECTED(06-08) Social Science 06 to 08 Final Sanskrit 06 to 08 Final English (06-08) Final Hindi 06 to 08 Updated
General 01 to 05 Updated Hindi 06 to 08 Final  GEN(01-05) General 01 to 05 Final General Divyang 01 to 05 MATH & SCIENCE ACCEPTED(06-08) English 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) English 06 to 08 Final Social science (06-08) Final Math and science 06 to 08 Updated
Urdu 01 to 05 Updated Hindi 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) SANSKRIT Urdu 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu Divyang 01 to 05 MATH & SCIENCE REJECTED(06-08) General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची)  Urdu 06 to 08 Final Math&Science (06-08) final Sanskrit 01 to 05 Updated
English 6 to8 Updated  Social Science 06 to 08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) HINDI Science & Math 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Final SANSKRIT ACCEPTED(06-08) Hindi 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Social Science 06 to 08 Final Urdu (01-05) Final Social Science 06 to 08 Updated
Hindi 06 to 08 Updated Urdu 06 -08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) MATH & SCIENCE Sanskrit 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 01 to 05 Final SANSKRIT REJECTED(06-08) Science & Math Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Math and science 06 to 08 Final General (01-05) final Urdu 06 to 08 Updated
Math & Science 06 to 08 Updated Math & Science 06 to 08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) Sanskrit (PwD) Social Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) SOCIAL SCIENCE ACCEPTED(06-08) Social Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Sanskrit 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Hindi (06-08) final Urdu 01 to 05 Updated
Sanskrit 06 to 08 Updated General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची ) Hindi(PwD) English 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) SOCIAL SCIENCE REJECTED(06-08) Urdu 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Updated
Social Science 06 to 08 Updated Math(PwD) Hindi 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) URDU ACCEPTED(06-08) English 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) 01 to 05 Final 
Urdu 06 to 08 Updated General 01 to 05(PwD) Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) URDU REJECTED(06-08) Hindi 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) English 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) English 6 to 8 Final
General 01 to 05 Final 01 to 05 General Final Revised  General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Final Accepted/Rejected Social Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Math & Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Hindi 6 to 8 Final
Urdu 01 to 05 Final 01 to 05 Urdu Final Revised Urdu 01 to 05 Final Accepted/Rejected Science & Math 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Sanskrit 06 to 08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) Sanskrit 6 to 8 Final
Social Science 06 to 08 Final English 06 to 08 Final Revised English 06 to 08 Final Accepted/Rejected Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Social Science 6 to 8 Final
English 06 to 08 Final Sanskrit 06 to 08 Final Revised Hindi 06 to 08 Final Accepted/Rejected General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Social Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 1 to 5 Final
Hindi 06 to 08 Final Hindi 06 to 08 Final Revised Math & Science 06 to 08 Final Accepted/Rejected Hindi 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 6 to 8 Final
Math and Science 06 to 08 Final Urdu 06 to 08 Final Revised Sanskrit 06 to 08 Final Accepted/Rejected Math 6 to 8 Final
Sanskrit 06 to 08 Final Math and Science 06 to 08 Final Revised Social Science 06 to 08 Final Accepted/Rejected General 1 to 05

Final Accepted List(अनुमोदित सूची)

Urdu 06 to 08 Final Social Science 06 to 08 Final Revised Urdu 06 to 08 Final Accepted/Rejected Urdu 01 to 05 Final  Accepted List(अनुमोदित सूची)
Hindi 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची ) (Sub-Sanskrit) Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Hindi 06 to 08 Final          Accepted List(अनुमोदित सूची) Social science 06 to 08 , final Accepted List(अनुमोदित सूची)
Math & Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Math & Science (दिव्यांग) , Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Urdu 06-08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) Hindi 06 to 08 final Accepted List(अनुमोदित सूची)
Social Science 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Sanskrit(दिव्यांग) Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Sanskrit 06-08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) English 06 t0 08  final Accepted List(अनुमोदित सूची)
Urdu 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Hindi (दिव्यांग) Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Math & Science  06 to 08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) Math&Science 06 to 08 final Accepted List(अनुमोदित सूची)
English 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Social Science   06-08 Final Accepted List(अनुमोदित सूची) Sanskrit 06 to 08 final Accepted List(अनुमोदित सूची)
Sanskrit 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Science & Math Final Accepted List (अनुमोदित सूची) English 06 to 08 Final         Accepted List(अनुमोदित सूची)
Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Hindi

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची)
General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Social Science 

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

General 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची)
General 01 to 05 (दिव्यांग) Final Accepted List (अनुमोदित सूची)
Urdu 06 to 08 Final Accepted List (अनुमोदित सूची)
Urdu 01 to 05 Final Accepted List (अनुमोदित सूची)
English Final Accepted List (अनुमोदित सूची)