Close

Provisional Merit list of Block Teachers-Year 2019-2020

Supaul Pipra Triveniganj Chhatapur Raghopur Basantpur Nirmali Marauna Saraigarh-Bhaptiyahi Pratapganj Kishanpur
General (1 to 5) Final English Final(06-08) B.ed 01-05 Math & Science Math & Science (06-08) Notice Sanskrit Final(06-08) English (Final/Rejected) General (01 to 05) Final Urdu(01-05) Final General (01-05)
Urdu (1 to 5) Final Hindi Final(06-08) D.el.ed 01-05 SST Social Science (06-08) Sanskrit(6-8) Math-Science Final(06-08) Urdu Final Urdu (01 to 05) Final General(01-05) Final Hindi (06-08) Final
Math-Science Sanskrit Final(06-08) English (06-08) English English (06-08) Urdu(6-8) Social Science Final(06-08) Social Science (Final/Rejected) General (01-05) Math & Science(06-08) Final Math/Science

(06-08) Final

SST Urdu Final(06-08) Hindi (06-08) Hindi Hindi (06-08) English (06-08) Urdu Final(06-08) Math & Science(Final/Rejected) Urdu(06-08) Hindi(06-08) Final Social science(06-08) Final
English Math & Science Final(06-08) Science & Math (06-08) General Sanskrit (06-08) Hindi (06-08) English Final(06-08) Hindi(Final/Rejected) Hindi(06-08) English(06-08) Final Urdu(06-08) Final
Hindi General Final(01 to 05) Social science (06-08) Urdu(6-8) Urdu (06-08) Math & Science (06-08) Hindi Final(06-08) Sanskrit Final Social science(06-08) Urdu (06-08) final Class (01-05) Final
Sanskrit Urdu Final(01 to 05) class 01-05 Urdu(1-5) D.EL.ED & B.ED (01-05) Final Sanskrit (06-08) General Provisional Sanskrit(06-08) Sanskrit(06-08) Final Class (06-08 Urdu) Final
Urdu 1 to 5 all  class 01-05 (final) Sanskrit(1-9) Urdu (01-05) Final Social science (06-08) Urdu Provisional General (01-05) Math Social science(06-08) final Class (06-08 Social science) Final
01-05 (B.ED) URDU 6 to 8 English (06-08) (final) Urdu(6-8) Final English (06-08) final Urdu (06-08) Urdu (01-05) English Class (06-08 Maths & Science) Final
01-05 (Urdu B.ED) SOCIAL SCIENCE Hindi (06-08) final Sanskrit(6-8) Final Hindi (06-08) final Urdu (01-05) final General 01 to 05(Accepted/ Rejected) Class (06-08 Hindi) Final
01-05 (D.ED/D.EL.ED) MATH  & SCIENCE Math & Science (06-08) final SST Final Sanskrit (06-08) final General (01-05) final Urdu 01 to 05(Accepted/Rejected)
01-05 ( Urdu D.ED/D.EL.ED) SANSKRIT social science (06-08) final Math & Science Final Social science (06-08) final Hindi 06 to 08(Accepted/ Rejected) Urdu(1 to 5)
HINDI  Hindi Final Urdu (06-08) final English 06 to 08 (Accepted/Rejected) Genaral Subject( 1 to 5)
Nagar parishad teacher ENGLISH English Final Math & Science (06-08) final Math & Science 06 to 08(Accepted/ Rejected) Urdu( 6 to 8)
Nagar parishad provisional (01-05) Class 01-05,Final (trained) Urdu (01-05) Urdu (06-08) final Sanskrit 06 to 08(Accepted/Rejected) Social Science(6 to 8)
District education office (01-05 & 06-08)

 

ENGLISH(06-08) (FINAL) General (01-05) Hindi (06-08) Final Social Science 06 to 08(Accepted/Rejected) Sanskrit(6 to 8)
urdu (01-05) HINDI (06-08) FINAL General (01-05) English (06-08) Final Urdu 06 to 08 (Accepted/Rejected) Math and science(6 to 8)
01-05 MATH & SCIENCE (06-08) FINAL General (01-05),graduation level Math&Science

(06-08)Final

Hindi(6 to 8)
English (06-08) SANSKRIT (06-08) FINAL Urdu (01-05) Sanskrit (06-08) Final English(6 to 8)
Hindi (06-08) SOCIAL SCIENCE (06-08) FINAL English (06-08) Final Social science (06-08) Final class (01-05)
Math & Science (06-08) URDU  FINAL Hindi (06-08) Final Urdu (01-05)
Sanskrit (06-08) Math and Science Final General (01-05)

 

Social science (06-08) Sanskrit (06-08) Final English (06-08)
Urdu (06-08) Social science (06-08) Final Hindi (06-08)
Nagar parishad (06-08) , Final Urdu (06-08) Final Math & Science (06-08)
General (01-05) Final Sanskrit (06-08)
Urdu (01-05) Final Social science (06-08)
Urdu (06-08)
General (01-05)
Urdu (01-05)